ALGEMENE VOORWAARDEN

Hoogbegaafdheid

ALGEMENE VOORWAARDEN Kind-met-zelfvertrouwen

1) Algemeen

Kind-met-zelfvertrouwen is opgericht door Maaike Rekers (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50204297. Kind-met-zelfvertrouwen richt zich op het begeleiden en coachen van mensen op gebied van hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, emotie, gedrag & denken (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.

2) Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kind-met-zelfvertrouwen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3) Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging tegen betaling. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd. Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kind-met-zelfvertrouwen opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd en in rekening gebracht.

4) Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kind-met-zelfvertrouwen kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5) Vertrouwelijkheid

Kind-met-zelfvertrouwen is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt en de ouders. Casussen anoniem bespreken met collegae valt niet onder het doorbreken van de vertrouwelijkheid.

6) Regels rond een afspraak voor kinderen

De praktijkruimte is bij de coach aan huis. Cliënt en coach kunnen echter ook samen afstemmen wat een eventueel andere gewenste locatie is, dit kan thuis zijn bij de cliënt, op school, op een externe, nader te bepalen locatie of online. De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan / gemaakt of welke thuisopdracht er is meegegeven.

7) Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Kind-met-zelfvertrouwen niet aangenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op voicemail, waarna er contact volgt. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

8) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen

b) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

9) Tarieven

De tarieven zijn op te vragen bij Kind-met-zelfvertrouwen. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Kind-met-zelfvertrouwen houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

10) Betalingsvoorwaarden

Er wordt achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De (ouders van de) cliënt verplicht(en) zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Kind-met-zelfvertrouwen. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Kind-met-zelfvertrouwen een betalingsherinnering. Indien (de ouders van) de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Kind-met-zelfvertrouwen gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kind-met-zelfvertrouwen, is Kind-met-zelfvertrouwen genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Kind-met-zelfvertrouwen gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

11) Aansprakelijkheid

Het advies van Kind-met-zelfvertrouwen is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Kind-met-zelfvertrouwen is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kind-met-zelfvertrouwen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kind-met-zelfvertrouwen. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kind-met-zelfvertrouwen. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Kind-met-zelfvertrouwen aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

12) Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.kind-met-zelfvertrouwen.nl

b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.