BEGELEIDINGSOVEREENKOMST

Hoogbegaafdheid

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST

Onderstaande tekst verstrekt u informatie over de werkwijze van Kind-met-zelfvertrouwen.

Door ondertekening verklaart u dat deze tekst duidelijk is en dat u akkoord gaat met de inhoud ervan, ter start van de begeleiding/coaching. Onze algemene voorwaarden zijn als bijlage toegevoegd en tevens terug te vinden op www.kind-met-zelfvertrouwen.nl

Het begeleidingstraject bestaat uit:

* een intake / 1e sessie: inventariseren, hulpvraag in kaart brengen

* 2e & (evt.) vervolg sessies: cliënt werkt samen met de coach aan de oplossing of verandering van de problemen of klachten. Na iedere sessie wordt gekeken of vervolg nodig of gewenst is.

De cliënt is zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de begeleiding, besluiten en handelingen als reactie op de behandeling vallen ook onder deze verantwoordelijkheid.

Er wordt een dossier aangelegd met de persoonsgegevens, het begeleidingstraject en evt werkaantekeningen. Wanneer de begeleiding is afgerond wordt het dossier gesloten en blijft het driejaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.

Wanneer er klachten ontstaan over de begeleiding raad ik aan dit zo spoedig mogelijk met mij te bespreken.

Er wordt achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar rekeningnummer Bank: NL11 ASNB 0267 1871 73 tnv Kind-met-zelfvertrouwen o.v.v. het factuurnummer.

De factuur zal per email aan u verzonden worden.

Indien u een afspraak wilt annuleren, dient dit minstens 24 uur voor de betreffende datum te gebeuren, anders wordt het consult volledig in rekening gebracht.

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST

Kind-met-zelfvertrouwen is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt en de ouders. Casussen anoniem bespreken met collegae valt niet onder het doorbreken van de vertrouwelijkheid.

Handtekening cliënt:

________________________________________________________

Naam:

Plaats:

Datum: