Klachtenreglement

Hoogbegaafdheid

Kind-met-zelfvertrouwen streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met talentbegeleidster Maaike leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als deelnemer. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1. Definities
Klacht: Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een deelnemer over de activiteiten en dienstverlening van Kind-met-zelfvertrouwen.
Klager: Elke afnemer van een dienst van Kind-met-zelfvertrouwen, eerder omschreven als deelnemer/cursist/student

2. Indienen van een klacht.
U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
– uw naam, adres en woonplaats
– uw training en trainingsjaar bij Kind-met-zelfvertrouwen
– de datum waarop u uw schrijven verstuurt
– een heldere beschrijving van uw klacht
– voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken
– Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.
– Uw klacht kunt u sturen naar: Kind-met-zelfvertrouwen, Paetsstraat 20c, 3039XR Rotterdam.

3. Ontvangstbevestiging van uw klacht. 
Binnen één week na ontvangst van uw klacht (m.u.v. school vakantieperiodes) ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd dat uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld.

4. Inhoudelijke reactie op uw klacht.
U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

5. Toezicht en beheer. 
Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.