Privacy Statement

Hoogbegaafdheid

Kind-met-zelfvertrouwen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. En wij vinden privacy net zo belangrijk als u. Daarom doen we er alles aan om in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming uw persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

Wanneer u een aanvraag doet voor coaching sessies, trainingen of trainingsmaterialen dan hebben we gegevens van u nodig om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt of u inschrijft voor onze gratis producten of diensten.

Toepassing
In dit Privacy Statement delen we hoe we die gegevens of informatie die u met ons deelt gebruiken. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die u met ons deelt:

  1. online als u www.kind-met-zelfvertrouwen.nl bezoekt
  2. offline als u informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres aan ons geeft op een event omdat u informatie wilt ontvangen of wanneer u een dienst of product koopt.

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met dit Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op onze website. Ook wanneer u offline gegevens met ons deelt, gaat u akkoord met dit Privacy Statement.

Verantwoordelijkheid
Kind-met-zelfvertrouwen, gevestigd aan Paetsstraat 20c, 3039XR Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Paetsstraat 20c, 3039XR Rotterdam.
Gegevensbescherming loopt via functionaris Maaike Rekers. Zij is te bereiken via info@kind-met-zelfvertrouwen.nl en telefoonnummer 0642848260

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Kind-met-zelfvertrouwen van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Kind-met-zelfvertrouwen verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Kind-met-zelfvertrouwen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–      Het afhandelen van uw betaling
–      Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
–      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–      U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
–      U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
–      Om goederen en diensten bij u af te leveren
–      Kind-met-zelfvertrouwen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
–      Kind-met-zelfvertrouwen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kind-met-zelfvertrouwen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 7 jaar als bewaartermijn voor verstrekte gegevens. Aanmelding voor de online academie/nieuwsbrief of een eventueel online programma wordt bewaard zolang de persoon zich niet heeft afgemeld hiervoor of indien dit wel gebeurd, zodra de gegevenslijst verwijderd wordt via het gebruikte programma.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Kind-met-zelfvertrouwen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Trainingen
Kind-met-zelfvertrouwen gebruikt uw gegevens uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van deelnemers, toesturen van lesgegevens, het toesturen van nieuws over onze trainingen en daaraan gerelateerde informatie. Wilt u geen informatie meer ontvangen dan kunt u dat schriftelijk of per email meedelen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij inschrijving voor een training:
–      Voor- en achternaam
–      Eventuele bedrijfsnaam
–      Geslacht
–      Geboortedatum
–      Adresgegevens
–      Telefoonnummer
–      E-mailadres
–      Persoonsgegevens die u actief verstrekt bv door een profiel op deze website aan te maken
–      Persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals diploma’s en pasfoto.
–      Bankrekeningnummer

Mail en online communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Website
Op onze website gebruiken we Marketing cookies om bij te houden welke pagina’s u bezoekt en interessant vindt op onze site. In de toekomst sluiten we graag gericht aan bij uw interesses. Marketing cookies zijn ook cookies die we gebruiken om via Mailchimp na te gaan wie welke webpagina bezoekt vanuit een nieuwsbrief om zo gerichte informatie te kunnen doorgeven. Daarnaast werkt Kind-met-zelfvertrouwen met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die we delen en advertenties die we gebruiken aan laten sluiten bij uw interesse op basis van uw website bezoek.

Leeftijdsdisclaimer
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is wanneer er producten worden gekocht in de webshop of op een nieuwsbrief wordt geabonneerd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Kind-met-zelfvertrouwen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

ALLES VOOR UW VEILIGHEID

We slaan uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al onze websites worden de gegevens die u met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze uw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kind-met-zelfvertrouwen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kind-met-zelfvertrouwen.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Kind-met-zelfvertrouwen verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen.

Kind-met-zelfvertrouwen verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer dit volgens afspraak (bijvoorbeeld een co-trainer of betrokken instantie zoals de school van uw kind) nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Onze werknemers, docenten /gastdocenten zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren. Alle informatie over individuele deelnemers wordt vertrouwelijk behandeld. De door derden of uzelf verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen.

Geheimhouding
Kind-met-zelfvertrouwen houdt alle informatie over deelnemer die uzelf overdraagt ten behoeve van de uitvoering van de afgesloten opleidingsovereenkomst geheim en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt zonder uw toestemming. Kind-met-zelfvertrouwen is verantwoordelijk voor het naleven van deze geheimhoudingsplicht wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden ingeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kind-met-zelfvertrouwen en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kind-met-zelfvertrouwen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kind-met-zelfvertrouwen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.